Ośrodek Kultury Gminy Lubin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OK Gmina Lubin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
 • Telefon: +48 76 844 82 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Pani Magdalena Dubińska
 • Adres: ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
 • E-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
 • Telefon: +48 76 844 82 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 2 wejścia do budynku Urzędu Gminy Lubin, w którym znajduje się Ośrodek Kultury Gminy Lubin w tym wejście nr 2 dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście nr 2 znajduje się z boku budynku. Wejście do Ośrodka Kultury Gminy Lubin dostępne jest tylko i wyłącznie schodami bez dostępu do windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Ośrodka Kultury Gminy Lubin znajduje się na trzecim piętrze.

Dostosowanie korytarzy

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność do pomieszczeń znajdujących się na 3 piętrze, gdzie znajduje się Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do Ośrodka Kultury Gminy Lubin można wejść z psem asystującym.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Ośrodku Kultury Gminy Lubin nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.